Privacybeleid (GDPR)

Privacybeleid van MENT MEDIA bv  en MAKE UP YOUR BRAND bv

Vooraf

Jouw privacy is voor ons belangrijk.

In de onderstaande verklaring en toelichting geven we graag transparant een overzicht van hoe we omgaan met persoonsgegevens, wat de doelen zijn of kunnen zijn van het bewaren van gegevens, de tijdsduur van het bewaren en het recht dat iedere persoon heeft om zijn of haar gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten wissen alsook binnen welke termijnen dat dan gebeurt.

MENT MEDIA bv en MAKE UP YOUR BRAND bv, Wijmenstraat 21 E, 9030 Gent zijn ingeschreven in het RPR in Gent onder respectievelijk het nummer 0820.484.495 en 0811.546.936 en nemen jouw privacy ter harte en treffen dan ook alle passende maatregelen om jouw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens. Dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten (hierna “Diensten”) die worden aangeboden door MENT MEDIA bv en MAKE UP YOUR BRAND bv.

Identiteit van de ondernemingen en de aangeboden diensten van de ondernemingen

MENT MEDIA bv en MAKE UP YOUR BRAND bv werken, vanuit eenzelfde maatschappelijke zetel, samen aan de exploitatie van o.a. het productiehuis Televisiemakers, MENT TV (MENT55 en MENTpop), MENT RADIO.

De exploitatie omvat lineaire en non-lineaire dienstverlening en de aan deze media-exploitatie verbonden online diensten, de contentproductie en de commercialisering er van. MENTpop, MENT55, MENT4YOU en MENT RADIO zijn aangemeld bij de Vlaamse Overheid conform de Vlaamse regelgeving en het Mediadecreet van de Vlaamse Gemeenschap.

Het Privacybeleid is voor de drie vennootschappen van toepassing. Binnen de doelstelling op welke basis de persoonsgegevens werden verstrekt, kunnen deze bewaard, beheerd, beschermd en gebruikt worden door de drie ondernemingen. Het Privacybeleid is van toepassing voor alle gegevens die door MENT MEDIA GROEP wordt beheerd en werd bekomen uit de bedrijfsvoering. Bij het overdragen van de Diensten of een bedrijfsovername worden de gegevens aan de overnemer van de Diensten bezorgd.

Contact- en bedrijfsgegevens:
MENT MEDIA bv, Wijmenstraat 21 E, 9030 Gent, BE 0820.484.495
MAKE UP YOUR BRAND bv, Wijmenstraat 21 E, 9030 Gent, BE 0811.546.936

Hierna samengevat als MENT MEDIA GROEP

centraal contactadres:
info@mentmedia.be

Waarom verwerkt MENT MEDIA GROEP persoonsgegevens?

Het is niet alleen zo door de wet voorzien, maar wij vinden het ook belangrijk dat je zelf ‘baas bent’ over je persoonsgegevens. Dankzij jouw persoonsgegevens kunnen we doeltreffend met je communiceren en je op een goede manier onze diensten aanbieden. Je persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

 • door ons en door ons aangestelde partnerbedrijven om de inhoud van onze producten, Diensten, ons radio- en televisieproduct en onze website te verbeteren en nog sterker in te spelen op je interesses
 • om je informatie te kunnen bezorgen rond onze omroepactiviteiten, nieuwe of specifieke programma’s die je kunnen interesseren, artiesten- en societynieuws, programmaschema’s, opnames met publiek en andere aan de Diensten verbonden wetenswaardigheden
 • voor het realiseren van het huidige en toekomstige doeleinden van de bedrijven
 • voor onze administratie en klanten- & contentbeheer
 • voor beheer van account en abonnement
 • voor direct marketingtoepassingen en het opvolgen van adverteerders en potentiële adverteerders
 • om individuele voorkeuren te identificeren en diensten en advertenties te personaliseren en aan de juiste doelgroep te kunnen aanbieden
 • voor de verkoop en de promotie van onze diensten
 • voor het uitvoeren van marktonderzoeken
 • voor het beheer van onze website(s) en app(s)
 • voor het beheer van onze wedstrijden, polls, voating, reacties en promo-acties
 • om aangeleverd audio-, beeld- en grafisch materiaal technisch te kunnen verwerken en de eraan verbonden rechten te kunnen beheren of laten beheren door de bekende beheersvennootschappen
 • om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen
 • om richtlijnen en wetten van de diverse overheden te volgen

Klanten en potentiële klanten worden als bedrijf, met hun relevante contactpersoon / contactpersonen bijgehouden binnen een gewone database en binnen de database door ons beheerd via het platform Yuki (boekhoudprogramma). De informatie is louter voor verwerking en gebruik gekoppeld aan MENT MEDIA GROEP ter beschikking van het boekhoudkantoor Titeca Acountancy Oostende nv (BE0450.113.256).

Basisprincipe Privacybeleid

We volgen de aanbevelingen van de privacy commissie:
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg#

Het bijhouden en gebruiken van persoonsgegevens gebeurt in alle transparantie, conform de richtlijnen van GDPR die gelden voor alle burgers binnen de Europese Unie.

Onze basisprincipes daarbij zijn:

• dat jij volledig eigenaar bent en blijft van de gegevens die je aan ons meedeelt en je op eenvoudige vraag inzicht hebt in welke informatie wordt bijgehouden
• je het recht hebt om ten allen tijde, binnen een redelijke termijn van verwerking van de aanvraag, je gegevens te laten aanpassen of deze te laten verwijderen
• je ten allen tijde het Privacybeleid kan raadplegen, online of via mail opvragen
• je als persoon het recht hebt ‘vergeten te worden’
• je een direct aanspreekpunt hebt voor vragen rond privacy, ment@menttv.be Gevraagde aanpassingen worden maximaal binnen een termijn van 3 maanden doorgevoerd. Je krijgt daarvan bevestiging. Indien je deze bevestiging niet ontving (raadpleeg je spamfolder) vragen we ons te verwittigen om alsnog de aanpassing te kunnen controleren en/of doorvoeren.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerkt MENT MEDIA GROEP?

Wanneer u onze website(s) en/of app(s) bezoekt, per sms contacteert, reageert op programma’s of programma-onderdelen, ons telefoneert, inschrijft op een nieuwsbrief of ons op een andere wijze persoonsgegevens over jezelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Familienaam
 • Telefoon-nummer
 • GSM-nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Gemeente
 • Favoriete artiest / groep / interesses
 • Facebook-adres
 • Twitter-adres
 • TikTik-adres
 • Instagram-adres
 • Partner / Collega
 • IP-adres
 • Land
 • Datum toevoeging

Voor bedrijven en klanten aangevuld met:

 • Medium/Bedrijf
 • Functie
 • BTW
 • Website
 • Code (voor interne verwerking)
 • Facturatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Als klant / gebruiker van onze diensten kunnen we u telefonisch, per tekstbericht of per e-mail contacteren in het kader van onze dienstverlening. Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt. Als u op onze één van onze websites of op door ons beheerde webomgevingen op andere platformen, inlogt aan de hand van uw account van een social networkwebsite (zoals Facebook), dan kunnen we hieruit informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: lijst met vrienden, uw gebruik van de sociale netwerksite, uw openbare gegevens, uw e-mailadres. Het gaat hier uitsluitend om gegevens die door u publiekelijk gedeeld worden via de sociale netwerksite. Het opmaken van dit profiel is nuttig om u aanbiedingen te kunnen toesturen, aangepast aan uw interesses. Lees er in dat verband de Privacybeleid van de door jou gebruikte sociale media op na.

Klachten

Wij vinden je privacy belangrijk en, heb je een probleem, contacteer ons dan even via:
info@mentmedia.be. Je hebt het recht op inzage en verbetering, na schriftelijke aanvraag.

‘Mensen spreken mensen’, zonder twijfel komen we er samen uit.

Wil je toch bij de overheid een klacht indienen, dan kan dat via de Vlaamse Ombudsdienst:
http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/klacht/uw_klacht.html?gclid=EAIaIQobChMIit3o_Ie82gIVypTtCh0KcwAKEAAYASAAEgKqavD_BwE

Het gevolg van het niet delen van je persoonsgegevens met MENT MEDIA GROEP:


a. bij de eerste categorie, het inschrijven op nieuwsbrieven, is het eenvoudig. We hebben je basisgegevens nodig om je nieuwsbrieven of andere informatie te kunnen sturen. Eventuele extra informatie kan er voor zorgen dat we informatie kunnen bezorgen die net meer binnen je interesseveld valt. Jij bepaalt of je die wil.

b. voor wat deelname aan spelletjes, wedstrijden, enqueëtes en dergelijke betreft is het eigenlijk ook eenvoudig. Als je deelneemt aan een wedstrijd moeten we je kunnen verwittigen als je wint. Deel je niet je noodzakelijke persoonsgegevens, kan je niet (geldig) deelnemen en winnen.

Voor wat het reageren op programma’s, voting en dergelijke meer betreft .. je mening is belangrijk, maar we houden niet van anonieme meningen. Je mag altijd zeggen wat je denkt maar we gaan ervan uit dat je ook trots bent op je mening en als je die deelt met ons je die ook wil delen met kijkers, luisteraars en lezers. Wens je dat niet, mag je dat specifiek in je mening vermelden.

c. om aangeleverd audio-, beeld- en grafisch materiaal technisch te kunnen verwerken en de eraan verbonden rechten te kunnen beheren of laten beheren door beheersvennootschappen als Sabam, Imagia..

We hebben louter praktisch je contactgegevens nodig. Bestanden, van welke aard ook, afkomstig van een niet-identificeerbare of anonieme afzender beschouwen wij als niet veilig. We kunnen die ook niet verwerken. Het is belangrijk dat we je als rechthebbende en als toeleverancier kunnen bereiken.

Bij het verstrekken van bestanden, van welke aard ook, en het daarbij meedelen van de behorende informatie, is er ook een juridisch aspect. We gaan ervan uit dat de persoon die de informatie geeft:
1. het recht heeft om deze informatie te verstrekken en / of rechten toe te kennen
2. dat ook juist doet vanuit zijn of haar functie en de verstrekte informatie een blijvend, waardevol en bindend karakter heeft.
Het spreekt voor zich dat het niet verstrekken van de juiste informatie en persoonsgegevens ertoe kan leiden dat rechten niet worden toegekend.

d.  te adverteren of het onderhouden van een redactionele of zakelijke band:
Bij deze categorie contacten ligt het voor de hand dat adverteren, het goed plaatsen van spots, clips of andere content, niet kan zonder het bezitten van de juiste gegevens en zonder de mogelijkheid tot vlotte contactname.

e. gebruik te maken van de online diensten en app(s):
Het is mogelijk dat je, zonder het aanmaken van een account en het daartoe verstrekken van je gegevens, de online omgevingen en app(s) niet of niet volledig kan consulteren of gebruiken.

Het niet verstrekken van de nodige persoonsgegevens kan ertoe leiden dat spots of content niet geplaatst worden of – als je artiest bent- je niet kan uitgenodigd worden voor deelname aan programma’s of evenementen.

Wie kan mijn informatie zien en hoe wordt deze bewaard?

De zaakvoerders en medewerkers van de beide vennootschappen, kunnen voor de doeleinden waarvoor de informatie is bestemd, deze raadplegen. Contacten en mails worden bewaard binnen de beveiligde omgeving van Google, Mediapartner Solutions bv (Interactive And Integrates Systems bvba), Your Mailing List Provider en Dropbox. Commerciële contacten met een boekhoudkundige relatie, worden bewaard binnen Yuki.

♣ met betrekking tot zakelijke overdrachten:
MENT MEDIA GROEP behoudt het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen, de activiteiten of een deel ervan dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig ons Privacybeleid.
♣ aan autoriteiten:
Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicatie
♣ om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken, met inbegrip van rechtshandhaving en overheidsinstanties
♣ om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken
♣ om de rechten van MENT MEDIA GROEP te beschermen, waaronder de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden.

Tijdsduur van het Bewaren van de Gegevens

MENT MEDIA GROEP bewaart gegevens zo lang als nodig om (je) een goede dienstverlening te bezorgen en onze producten, diensten en berichten te kunnen aanbieden, tenzij je ons vraagt je gegevens te wissen of aan te passen.

Cookiebeleid

Op onze website en apps gebruiken we cookies. We gebruiken technische en functionele cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het (eerste) bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, het optimaliseren van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kan je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De analytische cookies van ons maken geen inbreuk op je privacy.

MENT MEDIA GROEP maakt gebruik van Google Analytics cookies, wij hebben hiertoe een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Om de anonimiteit van je gebruikersgegevens te verzekeren, hebben wij het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, de optie ‘gegevens delen’ uitgezet, en geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

MENT MEDIA GROEP gebruikt cookies om:
♣ het gebruik en de functionaliteiten van onze websites en apps te verbeteren
♣ te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de websites en apps
♣ om statistieken op te stellen en marktonderzoek te voeren
♣ de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen en informatie te verstrekken aansluitend bij de interessevelden, regio e.d.m.

Welke soorten cookies gebruikt MENT MEDIA GROEP?

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.
Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen.
We gebruiken o.m. Google Analytics
Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
Advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen.
Je gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben om een script te plaatsen waarmee ad blockers kunnen gedetecteerd worden.

Hoe kan je jouw cookies beheren?

Dankzij reclame kun je de meeste websites gratis van MENT MEDIA GROEP bezoeken. Hierdoor zijn de advertenties beter afgestemd op je interesses. Als je de cookies uitzet krijgt je nog altijd reclame te zien, alleen is deze niet meer afgestemd op jouw voorkeuren. Bovendien moet je eventuele inloggegevens (password, username) elke keer opnieuw intikken als je de cookies die ‘je voorkeuren onthouden’ uitschakelt.
De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser zo instellen dat je gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe je jouw browser kan instellen, vind je via de ‘Help’-knop op je browser.
Als je verschillende toestellen gebruikt om onze websites / apps te bezoeken, dien je ervoor te zorgen dat je cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

Delen op Social Media

Functies voor sociale netwerksites: Met onze functies voor sociale netwerksites kun je informatie, zoals bijvoorbeeld welke artikelen je leest of aanbeveelt, delen.
Sociale plug-ins: Als aanvulling op onze sociale functies kunnen bepaalde locaties op onze sites/apps sociale plug-ins bevatten, waaronder de plug-ins die worden aangeboden door Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en Google+, zodat je op deze platforms informatie kan delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf. Hiervoor zijn hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing. MENT MEDIA GROEP heeft geen controle over hoe deze plug-ins door deze sociale netwerken worde